Toepassingen

Onder vangrails en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen

Onder vangrails en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen

Toepassingstijdstip: - in het voorjaar ( maart-april) in combinatie met een bodemherbicide. - in het najaar ( september-oktober)

Lees meer
Aantal views (4542)
Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in land- en tuinbouwgewassen, grasland alsmede in openbaar groen

Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap te gebruiken. - Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden, sterven af. Ter markering kan een kleurstof aan de... Lees meer
Aantal views (4147)
In land- en tuinbouwgewassen, alsmede in weg- en plantsoenbeplanting met behulp van onkruidbestrijkers

In land- en tuinbouwgewassen, alsmede in weg- en plantsoenbeplanting met behulp van onkruidbestrijkers

Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en onkruidhaarden tussen het gewas of beplanting kan handapparatuur worden gebruikt. Ter voorkoming van schade mag het cultuurgewas of de gewenste vegetatie beslist niet in aanraking komen met de Roundup... Lees meer
Aantal views (3719)
Stobbenbehandeling

Stobbenbehandeling

Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten met een 5 % oplossing om uitlopen te voorkomen. Ter markering kan een kleurstof toegevoegd worden. Opmerking:  Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt. Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette... Lees meer
Aantal views (6304)
In kerstsparren

In kerstsparren

Volvelds over het gewas toe te passen in tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (P. excelsa) en Picea omorica. Toepassing: In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel is verhout.


Lees meer
Aantal views (4380)
In asperges

In asperges

Toepassingstijdstip: Voor, tijdens en na de periode van steken, mits het  gewas nog niet is opgekomen. De grond mag ook nog niet breken.


Lees meer
Aantal views (4050)
In de fruitteelt onder bomen (groot fruit)

In de fruitteelt onder bomen (groot fruit)

Toepassingstijdstip: Na de bloei van de bomen tot uiterlijk 1 juli, alleen pleksgewijs toepassen. Opmerkingen: Bladeren, takken, onverhoute bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken, omdat anders ernstige schade kan optreden. Wortelopslag mag worden geraakt.

Lees meer
Aantal views (3902)
Grasland

Grasland

Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10-15 cm lang is, of 4-6 bladeren heeft. a. Doorzaaien (zonder grondbewerking). Toepassing: Bij voorkeur half juli - half september. 1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden... Lees meer
Aantal views (4345)
Kort voor de oogst in afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Kort voor de oogst in afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Toepassing: Granen: de behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt: - vlagblad geheel om de stengel geplooid; - graankorrel deegrijp en minder dan 30 % vocht bevat; - het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn. Erwten en bonen (veldbonen en stambonen): De behandeling uitvoeren op een afgerijpt gewas wanneer de zaden minder dan... Lees meer
Aantal views (3711)
Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen en bloembollen

Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen en bloembollen

Tegen reeds bovenstaande onkruiden. Opmerking: Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.

Lees meer
Aantal views (4021)
Aardappelopslag bestrijding in de teelt van bieten en maïs

Aardappelopslag bestrijding in de teelt van bieten en maïs

Toepassing: Als de aardappelopslagplanten voldoende bladmassa hebben voor opname. De maïs mag niet meer dan 6 blaadjes hebben en de bieten mogen niet meer dan 8 bladeren hebben. Uitsluitend toepassen in een droog gewas. Lees meer
Aantal views (3982)
Onbeteeld land

Onbeteeld land

Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die al dan niet bestemd zijn voor beplantingen, voor zover deze geen risico vormen voor afspoeling alsmede op de ploegvoor. Grondbewerking: - bij bestrijding van vnl. éénjarigen: 1 - 2 dagen na toepassing; - bij vnl. overblijvende onkruiden: 1 week na toepassing. Zaaien en planten: - Na... Lees meer
Aantal views (3936)
Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf... Lees meer
Aantal views (14718)
Als groenbemester geteelde gewassen

Als groenbemester geteelde gewassen

Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.

Lees meer
Aantal views (4922)
2-jarige teelt van narcissen

2-jarige teelt van narcissen

Alleen toepassen als het loof volledig is afgestorven en voordat nieuwe uitloop begint. Het beste tijdstip ligt tussen half augustus en half september. Lees meer
Aantal views (4722)
In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

In de bosbouw ter bestrijding van Amerikaanse Vogelkers

Toepassing: uitsluitend op één- à tweejarige loten die geen bessen dragen en niet hoger zijn dan 1,50 m; goede bevochtiging van de bladeren is nodig, zonder afdruipen; spuiten vanaf half augustus tot eind september.  Opmerking: Bramen, bosbessen en houtopstand mogen niet worden geraakt, ook moet bevochtiging van de niet verhoute delen van andere gewenste soorten... Lees meer
Aantal views (5178)
RSS