Toepassingen

Onder en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen om de ingroei van de bermvegetatie tegen te gaan

Onder en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen om de ingroei van de bermvegetatie tegen te gaan

Toepassingstijdstip: - in het voorjaar (maart - april) in combinatie met een bodemherbicide. - in het najaar (september - oktober)

Lees meer
Aantal views (3773)
Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in akkerbouw-, fruit- en sierteeltgewassen, groente- en kruidenteelt en in openbaar groen met behulp van handspuitapparatuur

Pleksgewijze bestrijding van onkruiden in akkerbouw-, fruit- en sierteeltgewassen, groente- en kruidenteelt en in openbaar groen met behulp van handspuitapparatuur

Ter bestrijding van wortelonkruiden zoals aardappelopslag, distels, klein hoefblad, bentpollen, knolcyperus, kweekgras e.d. door middel van een pleksgewijze bespuiting van de onkruiden. Om beschadiging van het gewas te voorkomen is het aanbevolen een afschermkap of andere nauwkeurige doseringsapparatuur te gebruiken. Gewasplanten en/of plantsoenbeplantingen die geraakt worden,... Lees meer
Aantal views (3785)
In akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden en in openbaar groen

In akkerbouwgewassen, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, cultuurgraslanden en in openbaar groen

Pleksgewijze en/of selectieve bestrijding van eenjarige en overblijvende onkruiden inclusief aardappelopslag met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde onkruidbestrijkers. Ter bestrijding van boven het gewas uitstekend onkruid dient er minimaal een hoogteverschil van 10 cm tussen onkruid en gewas te zijn. Ter bestrijding van individuele onkruidplanten en -haarden tussen het... Lees meer
Aantal views (3421)
Groot fruit

Groot fruit

Toepassen op de zwartstrook vanaf 1 februari tot uiterlijk 1 juli onder bomen welke minimaal drie jaar vaststaan. Menging met een bodemherbicide verdient bij de eerste toepassing in het voorjaar aanbeveling. - Bladeren, takken, onverhoute bast, alsook stoot- en snoeiwonden van de bomen niet met de spuitvloeistof raken. Na het snoeien acht dagen wachten met de toepassing om eerst de... Lees meer
Aantal views (3884)
Grasland

Grasland

Ter bestrijding van kweekgras en andere ongewenste vegetaties bij graslandvernieuwing. Na maaien of beweiden, wachten met spuiten tot het kweekgras weer 10 - 15 cm lang is, of 4 - 6 bladeren heeft. a. Doorzaaien (zonder grondbewerking). Bij voorkeur half juli - half september. 1 week na de bespuiting kan zonder grondbewerking met een speciale doorzaaimachine worden gezaaid. Om... Lees meer
Aantal views (3750)
Kort voor de oogst in afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Kort voor de oogst in afgerijpte graangewassen en droog te oogsten erwten en bonen

Toepassing: A) Granen: De behandeling uitvoeren wanneer het graangewas geheel is afgerijpt; - het vlagblad geheel om de stengel geplooid; - graankorrel deegrijp en minder dan 30 % vocht bevat; - het stro geheel geel is doch de knopen nog groen-geel zijn. Niet behandelen op graangewas bestemd als zaaizaad; B) Erwten en bonen (veldbonen en stambonen): - de... Lees meer
Aantal views (3651)
Akkerranden

Akkerranden

Gedurende het gehele groeiseizoen. Niet spuiten op sloottaluds en het gewas niet raken.


Lees meer
Aantal views (3786)
Tijdelijk onbeteeld land (exclusief akkerranden)

Tijdelijk onbeteeld land (exclusief akkerranden)

Stoppel, braakliggend bloembollenland en terreinen die bestemd zijn voor beplantingen, alsmede op de ploegvoor.  Grondbewerking: - bij bestrijding van vnl. éénjarigen: 1 - 2 dagen na toepassing; - bij bestrijding van vnl. Overblijvende onkruiden:  1 week na toepassing.  Zaaien en planten: - Na grondbewerking kan onmiddellijk worden gezaaid... Lees meer
Aantal views (3625)
Onder vangrails en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen

Onder vangrails en rondom verkeersborden, bermpalen en andere wegbebakeningen

Toepassingstijdstip: - in het voorjaar ( maart-april) in combinatie met een bodemherbicide. - in het najaar ( september-oktober)

Lees meer
Aantal views (4542)
Stobbenbehandeling

Stobbenbehandeling

Verse zaagvlakken van afgezette bomen insmeren met de bokkepoot of bespuiten met een 5 % oplossing om uitlopen te voorkomen. Ter markering kan een kleurstof toegevoegd worden. Opmerking:  Bij het bespuiten van de stobben (werken met een dop) dient te worden voorkomen dat de omringende vegetatie wordt geraakt. Stobben niet behandelen als ze voorkomen tussen niet afgezette... Lees meer
Aantal views (6304)
In kerstsparren

In kerstsparren

Volvelds over het gewas toe te passen in tenminste 2 jaar oude aanplantingen van Picea abies (P. excelsa) en Picea omorica. Toepassing: In het najaar vanaf het moment dat het jonge schot van de kerstsparren geheel is verhout.


Lees meer
Aantal views (4380)
Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Doodspuiten van stuifdek rogge, gerst of gras

Rogge, gerst of gras in het najaar gezaaid op stuifgevoelige grond in de bloembollenteelt of akkerbouw sterft na behandeling langzaam af, waardoor de bodembeschermende functie lang behouden blijft. Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. In de bloembollenteelt dient het dekgewas te worden doodgespoten ruim voor de opkomst van de bloembolgewassen. In de akkerbouw kan vanaf... Lees meer
Aantal views (14718)
Doodspuiten van dekvruchten op erosiegevoelige grond

Doodspuiten van dekvruchten op erosiegevoelige grond

Dekvruchten gezaaid op erosiegevoelige grond sterven na behandeling langzaam af, waardoor enerzijds de bodembeschermende functie langer behouden blijft en anderzijds inzaai van een nieuw gewas mogelijk wordt.

Overwinterende onkruiden worden tegelijkertijd bestreden. Vanaf een week na de bespuiting kan in de onbewerkte grond worden gezaaid.

Lees meer
Aantal views (4451)
Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof, asperges en bloembollen

Voor opkomst van uien, bieten, aardappelen, witlof, asperges en bloembollen

Tegen reeds bovenstaande onkruiden. 

Opmerking: Niet later toepassen dan enkele dagen voor de opkomst van genoemde gewassen. De grond mag nog niet breken.

Lees meer
Aantal views (4382)
In zetmeel- en consumptie aardappelen, na volledig afsterven van het loof

In zetmeel- en consumptie aardappelen, na volledig afsterven van het loof

Als het loof van de aardappelen is doodgespoten of van nature volledig afgestorven is.

Opmerking: Om het middel voldoende gelegenheid te geven in te werken op de onkruiden, dient niet later dan 1 week voor de oogst te worden gespoten.

Lees meer
Aantal views (4523)
Als groenbemester geteelde gewassen

Als groenbemester geteelde gewassen

Deze toepassing wordt uitgevoerd om bij ondiep onderwerken hergroei in het voorjaar te voorkomen.

Toepassing: circa 1 week voor de grondbewerking.

Lees meer
Aantal views (4922)
RSS
12